deenfresitcntr

请从以下几种选择:

母连接器/现成的屏蔽电缆屏蔽连接增量式编码器

适用于:

  • SK传感器连接器 (M8 x 1)
  • SB/SC传感器连接器 (M12 x 1)
  • SI/SH, S2/S3连接器 (M16 x 0,75)
  • S4/S5, S4R/S5R连接器 (M23)
  • S6 MIL连接器
  • S7 阀连接器 
  • 变频器

增量编码器电子配件

计数器
信号转换器