deenfresitcntr
WDGA 58A EtherCAT (cov)

磁性绝对值编码器, EtherCAT WDGA 58A
总线盖 3x M12x1
实心轴编码,
同步法兰 Ø 58mm

16位/43位 单圈/多圈;
轴:Ø 6mm, Ø 8mm, Ø 10mm, Ø 3/8"
协议 EtherCAT
CiA DS-406 V4.0.2, Class 3

WDGA 58B EtherCAT (cov)

磁性绝对值编码器, EtherCAT WDGA 58B
总线盖 3x M12x1
夹紧法兰
外壳:Ø 58mm

16位/43位 单圈/多圈;
轴:Ø 6mm, Ø 8mm, Ø 10mm, Ø 3/8"
协议 EtherCAT
CiA DS-406 V4.0.2, Class 3

Drehgeber encoder WDGA58D heavy duty EtherCAT
WDGA 58D EtherCAT (cov)

磁性绝对值编码器, EtherCAT WDGA 58D
总线盖 3x M12x1
夹紧法兰
外壳:Ø 58mm

16位/43位 单圈/多圈;
轴:Ø 12mm
协议 EtherCAT
CiA DS-406 V4.0.2, Class 3

WDGA 58E EtherCAT (cov)

磁性绝对值编码器, EtherCAT WDGA 58E
总线盖 3x M12x1
空心轴(盲孔), 法兰 Ø 58mm

16位/43位 单圈/多圈;
空心轴(盲孔): Ø 12mm, 14或15mm;
带紧定套 : Ø 6, 6.35 (1/4''), 7, 8, 9.525 (3/8''), 10mm;
协议 EtherCAT
CiA DS-406 V4.0.2, Class 3

WDGA 58F EtherCAT (cov)

磁性绝对值编码器, EtherCAT WDGA 58F
世界上最紧凑的EtherCAT编码器!
总线盖 3x M12x1
夹紧法兰
外壳:Ø 58mm

16位/43位 单圈/多圈;
轴:Ø 6mm, Ø 8mm, Ø 10mm, Ø 3/8"
协议 EtherCAT
CiA DS-406 V4.0.2, Class 3

联系我们